Regulamin

świadczenia usług w zakresie chemicznego i wodnego prania odzieży Pralni EKO s.c.

 1. Zakład zobowiązuje się do wykonania przyjętych zleceń w następujących terminach:- zwykły: 3 dni robocze; – ekspresowy:
 2. Podstawą pobierania opłat za usługi jest cennik wywieszony w zakładzie na widocznym dla klienta miejscu. Jeżeli w cenniku brak odpowiedniej pozycji dla określenia usługi pralniczej, przyjąć należy cenę najbardziej zbliżonego kształtem, fasonem i pracochłonnością wykonania usługi.
 3. W przypadku nieodebrania przez zleceniodawcę przedmiotów powierzonych zakładowi (rzeczy), po upływie 10 dni od daty na dowodzie przyjęcia zakład ma prawo pobrać opłatę za przechowywanie: 10% ceny usługi, za przechowywanie od 11 do 20 dni, 20% za 21 do 30 dni, 50% od 31 do 60 dni, 100% powyżej 60 dni. Powyżej 60 dnia, rzeczy mogą być przekazane na cele charytatywne lub do utylizacji. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy nie odebrane w ustalonym na dowodzie przyjęcia terminie. Nieodebranie rzeczy w ciągu 3 miesięcy oznacza, iż klient wyzbył się własności rzeczy jako rzeczy ruchomej poprzez porzucenie w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego. Własność porzuconej/pozostawionej niczyjej rzeczy ruchomej, na podstawie art. 181 Kodeksu
  Cywilnego
  nabywa poprzez jego objęcie w samoistne posiadanie Pralnia Chemiczna „Eko” s.c.. Sprzęt zostanie przeznaczony do utylizacji.
 4. Wydanie przedmiotu usługi następuje za zwrotem dowodu przyjęcia. W przypadku niemożności zwrotu dowodu, zakład może wydać powierzony przedmiot wyłącznie osobie, która przedstawi dowody pozwalające stwierdzić jej tożsamość , adres zamieszkania zgodne z zamieszczonymi w dowodzie przyjęcia.
 5. Zakład może odmówić przyjęcia zlecenia na wykonanie usługi w przypadku jeżeli:
  a/zachodzi podejrzenie, że przedmioty usługi stanowią materiał zakażony lub są zabrudzone w sposób budzący powszechną odrazę,
  b/ żądanie klienta co do sposobu wykonania usługi jest niezgodne ze znakami informacyjnymi, o sposobie konserwacji lub jeśli jest on wykonany z kompozycji materiałów trwale połączonych, o odmiennym sposobie konserwacji,
  c/ stan przekazanych przedmiotów uzasadnia przypuszczenie, że ulegną one w obróbce pralniczej zniszczeniu lub uszkodzeniu.
 6. Odzież nieposiadająca oznaczeń co do sposobu jej konserwacji, przyjmowana jest na wyłączne ryzyko klienta.
 7. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek ukrytych wad w przyjętych przedmiotach lub nieodpowiedniej jakości materiałów.
 8. Zakład nie odpowiada za zgubienie względnie uszkodzenie guzików, klamer, zamków błyskawicznych, itp. ozdób w odzieży przyjętej do czyszczenia.
 9. Reklamacje dotyczące terminu wykonania usługi, mogą być wnoszone tylko w chwili odbioru. Za rzeczy zaginione lub zniszczone z winy zakładu, zakład odpowiada do wysokości 10-cio krotności ceny usługi, chyba że dokonano szacunkowej wyceny w momencie przyjęcia. Wyceny takiej dokonuje się na wyraźne życzenie klienta na dowodzie przyjęcia.